Müşteri Bilgilendirme
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; 

Aşağıda kısaca özetlemiş olduğumuz ayrıntılara dikkat etmeniz hem işlerinizin daha sağlıklı olması hem de gereksiz yere idari para cezaları ve diğer mali ve cezai yaptırımlardan sizleri uzak tutacaktır. Bu vesile ile aşağıda 32 madde halinde sıraladığımız bilgileri tarafınıza sunar işlerinizde başarılar ve hayırlı kazançlar dileriz.
  

1-
İş yerinizde Vergi Levhanızı (01.01.2011 yılından itibaren asma zorunluluğu kaldırılmıştır.) varsa Yazar kasa Levhanızı ve "FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR"  yazısını mutlaka görünür bir yere asınız.
  

2-
İş yeri KİRA Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun , mesken kiralarında ise 500.00.-TL. ve üzeri  01.11.2008 tarihinden itibaren "BANKAYA" yatırmak zorundasınız.  

3-
Eğer sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini mutlaka görünür bir yere asınız. İşyerinde uygulanan "ASGARİ ÜCRET" yazısını görünür bir yere asınız ve bordroyu imzalamaları için gerekli hassasiyeti gösteriniz. 01/06/2016 tarihinden itibaren "5 ve üzeri işçi çalışan" iş yerlerinde işçilerin ücret ödemeleri bankadan olmak zorundadır.
  

4-
Her satış işleminden sonra mutlaka yazar kasa fişi, perakende satış fişi kesmek veya fatura düzenlemek zorundasınız. Perakende satış fişi, yazar kasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlememenin tespit edilmesi halinde 2019 yılı için 290.00.-TL. Özel Usulsüzlük Cezası ile muhatap olacağınızı unutmayınız.
  

5-
Satış yapılan her gün yazar kasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık kümülatif rapor almayı unutmayınız.
  

6-
Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı varsa gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi unutmayınız.
 Bunları düzenledikten sonra stopaj kesinti bildirimi için mutlaka ofisimize bildiriniz.

7-
Sattığınız malın iş yerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte (kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu unutmayınız. Sevk irsaliyesinin de düzenlenmemesinin tespiti halinde de Özel Usulsüzlük Cezası ile karşılaşılacağını unutmayınız. Satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda değilsiniz. (İrsaliyeli fatura ya da sevk irsaliyesi düzenlenmesi durumunda teslim eden ve teslim alan kısımları mutlaka TC Kimlik numarası ile Ad Soyad ve imza atılması zorunludur.) 

8-
Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini, pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye iş yeri hesap özetlerini muhasebeye aylık evraklarla birlikte vermeyi unutmayınız.
  

9-
Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden Cari Hesap Ekstresi almak zorundasınız. Vermeyenleri ikaz ederek mutlaka isteyiniz. Sürekli bilgi isteyen vergi idaresi karşısında eksik ve yanlış bilgi vererek cezalı duruma düşmeyiniz, firmanızın kayıtlarının incelenmesi tehlikesi ile karşılaşmayınız. Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın cezasının olduğunu unutmayınız.Aşağıda uygulanacak ceza tutarlarını bulabilirsiniz.
  
10-Her ayın en geç 10. gününe kadar tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim edilmiş olması gerekmektedir.
"Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarınız, acil olarak göndermelerini sağlayınız. Zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olacağını da unutmayınız. Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın cezasının 1.900,00.-TL. (2019 yılı için) olduğunu unutmayınız.  

11-
Dönem sonlarında iş yerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit ediniz (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye veriniz. Üçer aylık dönemler halinde sayım işlemi yapılacak ve geçici vergiye esas olmak üzere imzalı bir nüshayı muhasebeye verilecektir. Bilgi verilmediği takdir sorumluluğun size ait olacağını unutmayınız.
  

12-
Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce muhasebeye bildiriniz. Aksi halde cezai işlemlere maruz kalınacaktır.
  

13-Bir takvim ayı içerisinde 5.000,00.-TL. (BEŞBİN) TL ve üzerindeki alım faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlettiriniz, aynı şekilde sizde satış faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenleyiniz. Bu faturaların ödemelerini mutlaka ÇEK, BANKA HAVALESİ ve EFT'Sİ veya POSTA ÇEKİ ile kısacası finansal kurum aracılığı ile yapınız veya tahsil ediniz.  

14
-Firmanız şirket olarak (limited şirket, anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmayınız ve kullandırmayınız. Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabilir. Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabilir. Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılmalıdır. Şahsi ödemelerde bulunmayınız. Bu gibi durumlarda mutlaka muhasebeden yazılı bilgi alınız. (Bu ödemelere bağkur prim ödemeleri de dahildir.)

15-Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenleyiniz. Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına neden olacaktır.  

16-Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmayınız. Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmayınız.

17-Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilatlarınızı yapmayınız. Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmayınız.

18-Ticari faaliyetinizde kesinlike "muhteviyatı yanıltıcı fatura" (Halk dilinde NAYLON FATURA) kullanmayınız. Kullananlar hakkında idari para cezası ile hapis cezasına varan cezalarla karşı karşıya kalabileceğinizi unutmayınız.


19-Vergi Dairesi ve SSK'dan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak lütfen hemen muhasebeye iletiniz.
  
20-İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE muhasebeye bildiriniz ve bildirgesini imzalamasını sağlayınız.İşe girişler mevzuat gereği işe başlamadan önce yapılması gerekmektedir. (Bu kurala uyulmadığı takdir Asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağını unutmayınız.) 
  
21-İşçilerin işten çıkış tarihini OLAY TARİHİNDE muhasebeye bildirmeyi unutmayınız 10 günlük süre içerisinde bildirimde bulunalım ki asgari ücretin 2 katı olan cezai durum ile karşılaşmayalım. 
 
  
22-İşe aldığınız işçilerin mutlaka PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI (Bu dosyalar kırtasiyelerden temin edilebilir) imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgah, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ile önceki çalıştığı iş yerinden gelir vergisi kesinti listesini) sağlayınız. İşçi Sağlık Raporlarını 6 ayda bir periyodik muayenelerini yaptırınız ki ceza-i durum ile karşılaşmayın.
  
23-İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ almayı unutmayınız. İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme, işe gelmeme, hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı unutmayınız. Böyle bir durumun mevcudiyeti halinde tamamlanmadan önce mutlaka bizimle acil olarak irtibat kurunuz. 
(işten çıkan personel için son dönem ücret bordrosu ile ücret pusulasının imzalanması gerekmektedir. İşten kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kendi el yazısıyla "İSTİFA" dilekçesi alınmalı ve ibraname mutlaka işçinin kendi el yazısıyla "OKUDUM" yazarak imzalamasına dikkat ediniz.)
   
24-Mevcut çalışan işçilerinize ve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere AİLE DURUM BİLDİRİMİ formu ile TAAHHÜTNAME doldurtup (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye gönderiniz.(AGİ formu gelir vergisi kesintisini etkileyeceğinden dolayı mutlaka bu form işe girişler muhasebeye verilmek zorundadır. Sorumluluğun sizde olduğunu unutmayınız.)
  
25-Çalışanlarınızdan iş görmezlik raporu veya istirahat raporu alan olursa bu raporları aldıkları gün itibariyle ofisimize bildiriniz. Raporlar bitiş tarihinden başlamak üzere 5 gün içerisinde sgk online sisteminden onaylanması gerekmektedir. Bu süre zarfında onaylanmayan raporlardan dolayı asgari ücretin 10 da biri tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Ofisimize bildirilmeyen raporlardan siz sorumlu olacağınızı unutmayınız.

26-Vergi ve SSK 'den şifrelerinizi alınız. Ayrıca ödemelerini tüm bankalara yapılabildiğini unutmayınız.

27-Her ayın 26. günü akşamına kadar vergi ödemelerinizi yapmayı unutmayınız.

28-Her ayın son iş gününe kadar SSK ve BAĞ-KUR ödemelerinizi unutmayınız.
  
29-6331 sayılı yasa ile zorunlu hala getirilen iş güvenliği ve sağlığı kapsamında işletmenize ait risk analizi ve değerlendirme raporlarınızı mutlaka yaptırınız. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanı ile anlaşma yaparak işletmenizin her ay denetlenmesini sağlayınız.

30-Ofisimizde vergi ödeme bildirimleriniz ile güncel mevzuat ve diğer bilgilendirmeler "10.Köy Ödeme" ve "10.Köy Duyuru" başlıklı smsler ile yapılmaktadır. Bu sms bildirimlerini takip ettiğiniz takdirde her konuda önceden bilgi sahibi olursunuz.

31-Web sitemiz www.10koy.com.tr üzerinden size vermiş olduğumuz online hizmetimizden ücretsiz faydalanmak için e-müşteri giriş kullanıcı adınız ve şifrenizi mutlaka isteyiniz. Bu şifre size 7/24 internet üzerinden tüm belge ve bilgilerinize ulaşımı sağlayacak bu da size zaman kazandıracaktır. 

32-Unutmayınız ki size vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi bizimle kurduğunuz irtibatla artacaktır.
Copyrigth 2017-2019 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır
Copyrigth 2017-2019 10.Köy Müşavirlik Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır